"What is impossible?"

แปลว่า:อะไรเป็นไปไม่ได้

December 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

"อะไรคือเป็นไปไม่ได้" should be accept.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย