"It is a wooden chain."

แปลว่า:มันคือโซ่ไม้เส้นหนึ่ง

December 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Putthanut

ไม่มีตัวเลือกที่ถูกค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย