"The discovery of that medicine was important."

แปลว่า:การค้นพบยาชนิดนั้นคือเรื่องสําคัญ

December 13, 2019

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย