"Whose calendar is it?"

แปลว่า:ปฏิทินนี้ของใคร

December 15, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NoyAnumon

ปฏิทินเป็นของใคร ก็ไม่ได้เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย