"The average is four."

แปลว่า:ค่าเฉลี่ยคือสี่

December 18, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

ฟังยากมากคำนี้ ยอม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย