"He wishes to have a castle."

แปลว่า:เขาปรารถนาว่าจะมีปราสาทหลังหนึ่ง

December 22, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/janya369

แปลถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/BunyaPanya

เขาปรารถนาจะมี =wishes to have its answer right much more=ปราถนาว่าาจะมี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย