"Đây là một vùng không có nước."

Dịch:It is a region without water.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tcnhuynh

tôi sử dụng "area" cho câu này được không

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.