"He reads a book."

แปลว่า:เขาอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

December 25, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/sutisa1

เป็น เขาผู้ชายก็ได้นะค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย