https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Tag questions

Xin hỏi các cấu trúc như "It is + period + since + past / perfect tense.", "It / This is the first/ second ...time + perfect tense.", This is + the + superlative + perfect tense." , It be adjective That clause; It seems that clause ...trong câu hỏi đuôi, lập đuôi câu hỏi như thế nào ạ? Xin cảm ơn.

July 3, 2014

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

(Thanks Jeff)

Chào bạn, sau khi tham khảo ý kiến từ Jeff một người nói tiếng Anh bản ngữ, thì mình xin trình bày lại đáp án

2) This is the best book she has written, isn't it?

3) It seems that they know what they are doing, doesn't it/don't they? (cả 2 đáp án đều có thể được chấp nhận trong ví dụ này, tùy thuộc vào người nói muốn nhấn mạnh vào phần nào)

5) It is necessary that he find the books, isn't it?

5) She thinks he will come, doesn't she? (ở câu này động từ chính sẽ là "thinks")

6) I don’t believe Mary can do it, can she/do I? (theo Jeff, ở ví dụ này tốt hơn là bạn dùng can she vì nó sẽ hợp nghĩa hơn, nếu bạn dùng do I có nghĩa là bạn đang tự đặt câu hỏi với chính mình, bạn không chắc chắn về niềm tin của bạn)

7) It is the first time he drives a car, isn't it?

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Cảm ơn tất cả các bạn. Bạn Jeff thật là cẩn thận, nhìn thấy cả lỗi dùng đại từ ở câu 2! Cách dùng đại từ thì sách có nói, nhưng lập tag cho câu có nhiều mệnh đề thì tài liệu không đề cập nên rắc rối. Cho mình hỏi thêm, nếu câu 3 có thể lập tag cho 2 mệnh đề, thi câu 7 " It is the first time he has driven a car." có thể áp dụng như câu 3 không?

July 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Bạn có thể cho ví dụ cụ thể từng câu không? :)

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

"It is + period + since + past / perfect tense",

"It / This is the first/ second ...time + perfect tense",

"This is + the + superlative + perfect tense",

"It be adjective That clause", (?) (bạn có thể cho mình ví dụ?)

Động từ chính của những câu trên đều là to be, vì vậy câu hỏi đuôi là isn't it

It seems + that clause thì dùng doesn't it

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Ví dụ thế này nhé: 1) It is one week since I last saw Tom. 2) This is the best book she has written. 3) It seems that they know what they are doing. 4) The doctor suggested that his patient stop smoking. 5) It is necessary that he find the books. 5) She thinks he will come. 6) I don’t believe Mary can do it. 7) It is the first time he drive a car. Tôi không tìm thấy lý thuyết ở tài liệu nên không biết làm thế nào, nhờ các bạn giúp. Cảm ơn nhiều lắm.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Bạn chia hết các câu đó theo động từ đầu tiên trong câu nhé

1) It is one week since I last saw Tom, isn't it?

2) This is the best book she has written, isn't this?

3) It seems that they know what they are doing, doesn't it?

4) The doctor suggested that his patient stop smoking, didn't he/she?

5) It is necessary that he find the books, isn't it

5) She thinks he will come, doesn't she

6) I don’t believe Mary can do it, do I?

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Cảm ơn bạn. Hôm trước có hỏi trên Zuni, không ai trả lời cho cả. Bởi có sự tranh cãi , mỗi người 1 ý kiến khác nhau, có người bảo câu 3,5,6 phải xem lại , tag mệnh đề that, ...mà tài liệu chính thống không có để vận dụng làm cho đúng.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

A few small corrections to the first two from an English speaker:

1) It has been one week since I last saw Tom, hasn't it?
2) This is the best book she has written, isn't it?

For (1) when you're talking about a period of time it is important to use the Present Perfect tense.

For (2), the reason for my change is best explained by looking at your example (4). Just as you will replace a definite noun with an indefinite pronoun when talking about a person, you will also replace a demonstrative pronoun with an empty pronoun when talking about an object.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Oh thanks very much Jeff, so the rest is correct? :P

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

Yes, although after reading pmyt's response, I agree that #6 would probably be better off using "can she." By asking "do I" you are essentially questioning your own beliefs, but by asking "can she" you are questioning Mary's ability to do it.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

So Jeff, She thinks he will come, doesn't she? is correct and won't he isn't?

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

Since this instance is using the third person, the focus would be on the initial subject and her beliefs and not on the subordinate subject and whether or not he will come. If you were to question whether he will come it would need to take place in a new sentence: i.e. "She thinks he will come. Won't he?"

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Thank you very much!

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

Không có chi.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Câu trả lời của mình : (đáp án đã được sửa ở phía dưới)

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Cảm ơn sự chia sẻ của bạn, sao không thấy nội dung này trong forum? Với lại phải có nguồn chính thức . Có bạn cho câu 5 phải là doesn't she. Thật là rắc rối, tìm trong sách ngữ pháp không có.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Để mình nghiên cứu lại và tìm nguồn gửi bạn sau nhé.

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Mình mới sửa đáp án do nhìn nhầm, câu 3: don't they chứ không phải aren't they

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/revdolphin

"don't they" would be correct in this instance; however "doesn't it" would also be correct. It depends on where the emphasis of the question is. If you want the question to be whether or not it seems like they know what they're doing, use "doesn't it", and if you want your question to focus on whether or not they know what they are doing use "don't they".

"aren't they" would NOT be correct

July 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/quyenzero

Xin cảm ơn. Chờ tin từ bạn!

July 4, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.