"My English is not very good."

แปลว่า:ภาษาอังกฤษของฉันไม่ดีมาก

January 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DoneKongci

เสียงไม่เลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย