"I have two older brothers."

แปลว่า:ฉันมีพี่ชายสองคน

January 5, 2020

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน