https://www.duolingo.com/profile/PutipornBa

Want to practice English better (I am Thai)

If you want to exchange Thai-English or English-English , please contact me

January 13, 2020

ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย