"Her husband offers me coffee."

แปลว่า:สามีของเธอให้กาแฟฉัน

January 13, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sanah495539

offers เสนอ, give ให้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย