Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm việc ở bộ Giao thông vận tải."

Dịch:I work in the department of transportation.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh.vn

bộ giao thông vận tải: ministry of transpotation?

4 năm trước