"Nó là một cảng quan trọng."

Dịch:It is an important port.

July 7, 2014

0 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.