"Tuy nhiên, nó thì quá mắc."

Dịch:However, it is too expensive.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Nevertheless, it's too expensive.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.