Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have a comb in my backpack, but my backpack is at my house."

Dịch:Tôi có một cái lược trong ba lô của tôi, nhưng ba lô của tôi thì đang ở nhà của tôi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buixuanhai

Tôi có một cái lược trong ba lô của tôi, nhưng ba lô của tôi ở nhà tôi.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyensinh

tôi có một cái lược trong ba lô của tôi nhưng ba lô của tôi ở nhà của tôi

4 năm trước