1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Mọi đứa trẻ được tính đến."

"Mọi đứa trẻ được tính đến."

Dịch:Every child counts.

July 8, 2014

0 Nhận xét

Learn English in just 5 minutes a day. For free.