"She includes me."

แปลว่า:เธอรวมฉันด้วย

January 26, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

Is the ด้วย really necessary?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย