"But is it a crime?"

แปลว่า:แต่มันคืออาชญากรรมไหม

January 26, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SakunratTh1

ต้องออกเสียงยังไง ออกเสียงยากเย็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย