"We are among women."

แปลว่า:พวกเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิง

February 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tum885790

อยู่ท่ามกลาง แสดงว่าต้องมีผู้หญิงหลายคนครับ ก็เลยต้องใช้ women ส่วน woman หมายถึงผู้หญิงคนเดียวครับ


https://www.duolingo.com/profile/OCZU7

ผมพิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/HexTorX

อมองกูสส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย