"We are among women."

แปลว่า:พวกเราอยู่ท่ามกลางผู้หญิง

February 1, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/olFv16

We are among woman. เราพิมถูกแล้วอะ???ทำไมผิด!!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน