"Your plane is ready."

แปลว่า:เครื่องบินของคุณพร้อม

February 10, 2020

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย