"He is my son."

แปลว่า:เขาคือลูกชายของฉัน

February 19, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Tewich1

เขาคือลูกชายฉัน บางทีก็ไม้ผิดความหมายเลยนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย