1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She writes especially for us…

"She writes especially for us."

Dịch:Cô ấy viết riêng cho chúng tôi.

July 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ti.ay

cô ấy viết đặc biệt về chúng tôi


https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

về phải dùng "about" chứ.


https://www.duolingo.com/profile/lenguyenbakhang

"Đăc biệt, cô ấy viết cho chúng tôi " Câu này không sai !


https://www.duolingo.com/profile/nhuhuyhoangthi

especially là trạng từ nên ta cần dịch là " một cách đặc biệt" hơn là dịch " đặc biệt" . Nếu dịch đặc biệt thì nó là một tính từ: especial


https://www.duolingo.com/profile/Songcham

cô ấy viết cho chúng tôi một cách đặc biệt. Có gì sai so với đáp án: Cô ấy đặc biệt viết cho chúng tôi. ????

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.