"She is old."

แปลว่า:เธอแก่

February 26, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natcha712102

เราตอบว่า "เธออายุมาก" ไม่น่าสุภาพเลย ผิดเลย55

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน