"She is old."

แปลว่า:เธอแก่

February 26, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natcha712102

เราตอบว่า "เธออายุมาก" ไม่น่าสุภาพเลย ผิดเลย55


https://www.duolingo.com/profile/wassana2542

เธออายุมากก็ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/02MH3

ผู้สาวเฒ่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย