"Ai làm bạn giận?"

Dịch:Who sets you off?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/alhambra81

Who makes you angry ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Bài này dạy ta cách dùng từ set mà.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ

Mình tra từ điển thì được thế này: to set off: làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú. Như vậy câu "Who sets you off?" nên được dịch thành "Ai làm bạn vui?"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alhambra81

Bạn tra thiếu rồi. Đây là to set smb off = to cause someone to become very angry. Mình làm bài luyện kỹ năng nên 0 rõ là cách dùng từ gì, vì câu hỏi là random.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/halinh186123

dịch câu là: Who sets you off?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.