"Ai làm bạn giận?"

Dịch:Who sets you off?

July 12, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/alhambra81

Who makes you angry ?

July 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Bài này dạy ta cách dùng từ set mà.


https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Mình tra từ điển thì được thế này: to set off: làm nổi sắc đẹp, làm tăng lên, làm nổi bật lên; làm ai bật cười, làm cho ai bắt đầu nói đến một đề tài thích thú. Như vậy câu "Who sets you off?" nên được dịch thành "Ai làm bạn vui?"


https://www.duolingo.com/profile/alhambra81

Bạn tra thiếu rồi. Đây là to set smb off = to cause someone to become very angry. Mình làm bài luyện kỹ năng nên 0 rõ là cách dùng từ gì, vì câu hỏi là random.


https://www.duolingo.com/profile/halinh186123

dịch câu là: Who sets you off?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.