"We are from the same town."

แปลว่า:พวกเรามาจากเมืองเดียวกัน

March 2, 2020

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย