"She writes books."

Dịch:Cô ấy viết những quyển sách.

July 15, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienvnb71

cô ấy viết nhiều quyển sách. có sai đâu???

July 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khiem35

Nhiều quyển sách thì nên dùng many books,ngữ cảnh chung ở đi nên dịch là những quyển sách :)

July 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.