"She writes books."

Dịch:Cô ấy viết những quyển sách.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienvnb71

cô ấy viết nhiều quyển sách. có sai đâu???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/khiem35

Nhiều quyển sách thì nên dùng many books,ngữ cảnh chung ở đi nên dịch là những quyển sách :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.