"Swim!"

แปลว่า:ว่ายน้ำ

March 19, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MaliwanBut

Why you speak swum but it spell swim ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน