"I usually pay."

แปลว่า:ปกติฉันจ่าย

March 23, 2020

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/aXQN10

ฉันจ่ายปกติ & ปกติฉันจ่าย


https://www.duolingo.com/profile/HardRockNRoll

I was wondering. Thanks!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย