"Please sign up."

แปลว่า:กรุณาสมัคร

March 24, 2020

ความคิดเห็น


[ผู้ใช้ที่ปิดระบบ]

  กรุณาลงชื่อก็น่าจะได้นะ มันจำเป็นด้วยหรือที่คำตอบจะต้องเป็นกรุณาสมัคร


  https://www.duolingo.com/profile/Bobo391583

  กรุณา​ลงชื่อ น่าจะ​ถูก​ต้อง​กว่า.


  https://www.duolingo.com/profile/Preecha12

  กรุณาสมัคร ควรใช้คำว่า please apply

  เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย