Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She finds her grandmother's letters."

Dịch:Cô ấy tìm thấy những lá thư của bà cô ấy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khuekin

"Cô ấy tìm thấy những bức thư của bà mình"

4 năm trước