"Những đứa trẻ của họ đọc những cuốn sách."

Dịch:Their children read books.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pie.Pie

Tại sao những đứa trẻ của họ mà lại không có "s" vậy bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Caroline.may.312

Ý bạn là "s" ở đâu? Ở "children" hay ở "read" ? Nếu ở "children" thì "children" là số nhiều rồi nhé, số ít là "child" Nếu ở "read" thì như bạn sonkugo03 nói đó.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sonkugo03

Những đứa trẻ là số nhiều rồi bạn, nên động từ không thêm "s"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/citxi24680

Hay nha

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.