Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is not an important market."

Dịch:Nó không phải là một thị trường quan trọng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaotien2005

Chợ và thị trường giống nhau mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BlakJak1

mình nghĩ là khác, thị trường mang tính rộng lớn hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ct2forever

"market" là cả chợi và thị trường, sao dich chợ lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tvshx4

i think so!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KhangPhamD

Nó không phải là một thị trường quan trọng mới đúng

2 tháng trước