"Những quyển sách của tôi thì màu đỏ."

Dịch:My books are red.

July 18, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/lechienbkpro

thêm the my books are red lại sai hả key ơi?

July 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thyngo

November 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thyngo

Sao lại dùng''the''

November 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.