1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "She wrote a book about her e…

"She wrote a book about her experiences."

Dịch:Cô ta đã viết một quyển sách về những trải nghiệm của mình.

July 19, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kenboy2288py

Phải thêm từ đã mới đúng chứ nhỉ: " cô ấy đã viết..."


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đúng là thế thật, cảm ơn góp ý của bạn

Learn English in just 5 minutes a day. For free.