Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi phải dừng trước khách sạn."

Dịch:We have to stop in front of the hotel.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongthang

Cấu trúc câu have to+ bare V ở đây không dịch sát nghĩa của câu này. Câu này chỉ ý định bắt buộc nên dùng là must/might/may +V

4 năm trước