Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The soldier looked to the boy."

Dịch:Người lính đã nhìn đến cậu bé.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

nhìn tới với nhìn đến@@

4 năm trước