"The soldier looked to the boy."

Dịch:Người lính đã nhìn đến cậu bé.

July 26, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

nhìn tới với nhìn đến@@

July 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.