"Youareagirl."

翻译:你是一个女孩子。

4 年前

22 条评论


https://www.duolingo.com/zi-fei

为什么是are?

4 年前

https://www.duolingo.com/fengbao19922006

you是第二人称,故用are,I用am,you用are,单数is,复数are(用于第三人称he,she,it,they)

4 年前

https://www.duolingo.com/ygzx3

我来吧,小学教的 I用am you用are is连着他她它

2 年前

https://www.duolingo.com/Gsi3

因为he is,she is,you are,we are,they are

3 年前

https://www.duolingo.com/winz
winz
  • 10
  • 8
  • 3

We/you/they用are是既定的文法規則,和I用am, he/she/it用is一樣,不要問只要記:]

3 年前

https://www.duolingo.com/qq13959

同样疑惑

4 年前

https://www.duolingo.com/tony7700

我用am,你和他她它们用are,他她它用is

4 年前

https://www.duolingo.com/Motonsy

知道了!!thank

2 年前

https://www.duolingo.com/issac330

为什么不是is

4 年前

https://www.duolingo.com/dark_ui

如果,同时把语法也一并教了就更好了

4 年前

https://www.duolingo.com/jzxjzxjzx

why!!!!

4 年前

https://www.duolingo.com/jzxjzxjzx

问题难道出在you上面吗?

4 年前

https://www.duolingo.com/ZHANGCHI9278

a girl 的意思不是指一个女孩 you后面没有接is的吧

4 年前

https://www.duolingo.com/ABCgf

is用于第三人称he she it

4 年前

https://www.duolingo.com/yy123123123

这个不懂,求解

4 年前

https://www.duolingo.com/zmy20140916

are 啊啊啊啊啊

4 年前

https://www.duolingo.com/sksiks

为什么是are!!!!!!

4 年前

https://www.duolingo.com/skyodia

不明觉厉,习惯性用are

4 年前

https://www.duolingo.com/Milky-Bewick

第二人称用are

4 年前

https://www.duolingo.com/ChinYongXuan

哦,明白了

3 年前

https://www.duolingo.com/I3341

为什么不用is

2 年前

https://www.duolingo.com/9rwy3

超誇張! 幾乎每一題都出錯

1 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!