Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mother works in the same town."

Dịch:Mẹ tôi làm ở cùng một thị trấn.

4 năm trước

0 Nhận xét