"Không có câu trả lời nào với câu hỏi của tôi."

Dịch:There was no response to my question.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/WShiro

tại sao là "was"

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.