1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Không có câu trả lời nào với…

"Không có câu trả lời nào với câu hỏi của tôi."

Dịch:There was no response to my question.

August 5, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/WShiro

tại sao là "was"

August 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.