Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He tells her it is impossible."

Dịch:Anh ấy nói với cô ấy điều đó là bất khả thi.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

"Bảo = Bảo với" đâu khác nhau đâu?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Anh ấy nói với cô ấy đó là không thể nào

4 năm trước