"I swim better than him."

Dịch:Tôi bơi giỏi hơn anh ấy.

August 10, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.