"Họ có một người con trai khác."

Dịch:They have another son.

August 10, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.