Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I had arrived at the hotel in the city."

Dịch:Tôi đã đến khách sạn trong thành phố.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Quang_Minh_2210

tôi đã đến (ở - nghĩ ) khách sạn trong thành phố -----

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mischieviousgirl

tôi đã đi đến khác gì tôi đã đến vậy các anh chị

1 năm trước