"Có tổn hại nào không ?"

Dịch:Are there any damages?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/stronghold268

Is there any damage?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.