1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Why does he not return?"

"Why does he not return?"

Dịch:Tại sao anh ấy không quay lại?

August 19, 2014

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuyLock

tại sao anh ấy không trở về


https://www.duolingo.com/profile/dohoanghuy91

Có ai chỉ mình cách nghe đề phân biêt 2 câu này không ? 1 - "Why does he not return?" 2 - "Why does she not return?"


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

bạn nhập hai câu đó vào google dịch . cho nó phát âm là có thể phân biệt được dễ dàng


https://www.duolingo.com/profile/DiemThu13

Mình cx giống như bạn he mà nghe she k


https://www.duolingo.com/profile/HoangTuanK1

"sao anh ấy không trở lại" cũng bị sai kìa ad ơi


https://www.duolingo.com/profile/tam16032000

Tại sao anh ấy không trở về cũng sai nữa?


https://www.duolingo.com/profile/songtrnth

"tại sao anh ấy không về " và tại sao anh ấy không trở về " có gì khác nhau hử ??? why is it wrong ??


https://www.duolingo.com/profile/KohaJeseMen

Return cũng là trả lại. Anh ấy không trả lại. Cũng là một trường hợp mượn đồ trong tiếng Việt mà ad?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

theo Oxford Advanced Learner's Dictionary thì động từ " return " có hai dạng :

  • Nội động từ [intransitive] : có ý nghĩa là : quay lại , trở về . "Return " ở dạng nội động từ sẽ được sử dung dưới dạng : return (to…) (from…)

Thí dụ : She's returning to Australia tomorrow after six months in Europe. / cô ấy quay lại Australia ngày mai sau 6 tháng ở châu Âu

I returned from work to find the house empty./ Tôi đã trở về từ chỗ làm để thấy ngôi nhà trống rỗng .

  • Ngoại động từ [transitive] : có ý nghĩa là " trả lại " và được sử dung dưới dạng : return somebody/something to somebody/something .

Thí dụ : I must return some books to the library. / tôi phải trả lại vài cuốn sách cho thư viện .

Bạn nên nhớ là " return" có ý nghĩa là "trả lại" khi nó đi kèm với bổ ngữ trực tiếp ( direct complement ) . Nếu không thì động từ " return " chỉ có ý nghĩa là " quay lại " mà thôi


https://www.duolingo.com/profile/tranttung

tại sao anh ấy không trở về - đúng đó bro


https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

s doc nku did nhj ?


https://www.duolingo.com/profile/dinhhoainam998

Nghe cứ như why did she not return.


https://www.duolingo.com/profile/Annn419017

Đọc nối does he nghe như she vậy. She thì sao nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NhiMai901289

Tại sao anh ấy không trở lại , câu này cũng đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.