Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/huuson182

What is different between It's raining and It rains?

I know what does it mean by saying "It's raining". But what about "It rains". Does anyone have any ideas?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbao1501

"It's raining" mean"trời đang mưa", "It rains" mean "trời mưa",ok?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuanan02

mean, giọng ngoại quá rùi đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

mean,anh đang học à?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chim0210

be V-ing : hien tai tiep dien V s/es : hien tai don Have a good day

4 năm trước