Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This issue has nothing to do with you."

Dịch:Vấn đề này không liên quan đến bạn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luckytwice35

"vấn đề này không có liên quan đến bạn" tại sao lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyn647126

Thừa chữ "có"

2 ngày trước