"This issue has nothing to do with you."

Dịch:Vấn đề này không liên quan đến bạn.

August 23, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luckytwice35

"vấn đề này không có liên quan đến bạn" tại sao lại sai

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/warriorsky99

Học là phải tự mò chứ

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Has nothing to do with

July 24, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.